• <delect id="q1kcn"></delect>

  <acronym id="q1kcn"></acronym>
  
  
 • For the latest updates on our ongoing response to COVID-19, please click here.

  O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci firmy Gilead

  Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci wyja?nia, w jaki sposób firma Gilead Sciences, Inc., w tym jej podmioty zale?ne i nast?pcy prawni (zbiorczo zwani „Gilead”), przetwarza Dane osobowe w zwi?zku z produktami, us?ugami, aplikacjami i witrynami internetowymi zarówno w trybie online, jak i offline (??cznie „Us?ugi”). Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci dotyczy wszystkich Danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych przez Gilead. „Dane osobowe” oznaczaj? wszelkie informacje lub zestawy informacji dotycz?ce w sposób po?redni lub bezpo?redni konkretnej osoby, które mog? by? gromadzone przez lub w imieniu Gilead.

  Prosimy o zapoznanie si? z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci przed rozpocz?ciem korzystania z Us?ug Gilead lub przesy?ania Danych osobowych do Gilead. Uzyskuj?c dost?p do Us?ug Gilead i korzystaj?c z nich, zgadzaj? si? Państwo na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci.

  Firma Gilead i niektóre spo?ród jej podmiotów stowarzyszonych zlokalizowanych w USA (podmioty obj?te programem) zobowi?za?y si? do przestrzegania zasad ramowych programu Tarczy Prywatno?ci UE-USA oraz Szwajcaria-USA. Firma Gilead potwierdza swoje zobowi?zanie do przestrzegania zasad Tarczy Prywatno?ci UE-USA oraz Szwajcaria-USA (dalej zwanych „Zasadami”) w zakresie wszystkich Danych osobowych otrzymywanych z UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które s? przekazywane w oparciu o Tarcz? Prywatno?ci. Firma Gilead b?dzie zbiera?, wykorzystywa? i ujawnia? Dane osobowe otrzymywane z UE, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii wy??cznie w sposób zgodny z zasadami okre?lonymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci, wy?ej wymienionymi Zasadami Tarczy Prywatno?ci i wymogami prawnymi. Do celów egzekwowania zgodno?ci z Tarcz? Prywatno?ci firma Gilead potwierdza, ?e podlega uprawnieniom ?ledczym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Federal Trade Commission, FTC).

  • Bezpo?rednio od osób fizycznych
  • Za po?rednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych
  • Od pracowników s?u?by zdrowia
  • Od organizacji prowadz?cych badania kliniczne na zlecenie i badaczy klinicznych
  • Od osób fizycznych w??czonych do badań klinicznych
  • Od agencji rz?dowych lub z rejestrów publicznych
  • Od zewn?trznych dostawców us?ug, brokerów danych lub partnerów biznesowych
  • Od grup i stowarzyszeń bran?owych lub zrzeszaj?cych pacjentów
  • Od czasu do czasu mo?emy poszerza? dotycz?ce Państwa Dane osobowe, które posiadamy, o informacje uzyskane z innych ?róde?, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów spo?eczno?ciowych i inne strony trzecie oraz wykorzystywa? Państwa Dane osobowe w po??czeniu z takimi informacjami pochodz?cymi z innych ?róde?. Mo?emy na przyk?ad wykorzystywa? takie informacje pochodz?ce od stron trzecich do potwierdzania lub weryfikowania uprawnień posiadanych przez pracowników s?u?by zdrowia lub w celu lepszego zrozumienia Państwa zainteresowań poprzez powi?zanie danych demograficznych z podanymi przez Państwa informacjami.
  • dane kontaktowe i dane dotycz?ce preferowanego sposobu kontaktu (takie jak imi? i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dane kontaktowe w nag?ych przypadkach);
  • dane biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, p?e?, pochodzenie etniczne, stan cywilny i orientacja seksualna);
  • informacje zdrowotne i medyczne (takie jak informacje dotycz?ce chorób fizycznych i psychicznych oraz postawionych diagnoz, leczenia chorób, informacje genetyczne, historia zdrowia rodziny oraz informacje dotycz?ce przyjmowanych leków, w tym dawkowania, czasu i cz?stotliwo?ci), które gromadzimy w zwi?zku z zarz?dzaniem badaniami klinicznymi, prowadzeniem badań, prowadzeniem programów wsparcia pacjentów, dystrybucj? i marketingiem naszych produktów, zarz?dzaniem programami zwi?zanymi z zastosowaniem leczenia ostatniej szansy przy u?yciu niezarejestrowanych leków oraz programami rozszerzonego dost?pu do leków, a tak?e w celu monitorowania zg?oszeń dotycz?cych zdarzeń niepo??danych;
  • informacje dotycz?ce rodziców lub opiekunów prawnych;
  • informacje finansowe w celu przeprowadzenia transakcji lub ustalenia, czy dana osoba kwalifikuje si? do uczestnictwa w programach pomocy pacjentom;
  • nazwa u?ytkownika i has?o, które mog? Państwo wybra? w zwi?zku z utworzeniem konta na naszych witrynach internetowych lub w aplikacjach mobilnych;
  • państwa zdj?cie, nazwa u?ytkownika w mediach spo?eczno?ciowych oraz podpis cyfrowy lub elektroniczny;
  • informacje dost?pne publicznie;
  • informacje zwi?zane z aktywno?ci? w Internecie, takie jak historia przegl?dania, historia wyszukiwania oraz informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Us?ugami i reklamami;
  • wnioski wyci?gane na podstawie innych wymienionych powy?ej Danych osobowych celem utworzenia profilu odzwierciedlaj?cego Państwa preferencje, cechy, zachowania, opinie i zdolno?ci;
  • informacje dotycz?ce zdarzeń niepo??danych;
  • mo?emy ??czy? dotycz?ce Państwa Dane osobowe, które gromadzimy, z informacjami uzyskanymi z innych ?róde?, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów spo?eczno?ciowych i inne strony trzecie.

  Je?li s? Państwo pracownikami s?u?by zdrowia, mo?emy równie? gromadzi?:

  • posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, histori? dotycz?c? wykszta?cenia i histori? zawodow?, powi?zania instytucjonalne i rz?dowe oraz informacje zawarte w ?yciorysie lub CV (takie jak do?wiadczenie zawodowe, wykszta?cenie i znane j?zyki);
  • informacje o programach, produktach i dzia?aniach firmy Gilead, w których brali Państwo udzia?;
  • szczegó?owe informacje na temat naszych interakcji z Państwem, naszych produktów, które przepisali Państwo pacjentom oraz umów, które Państwo z nami zawarli;
  • publicznie dost?pne informacje dotycz?ce Państwa praktyki medycznej, takie jak informacje dotycz?ce licencji, historii spraw dyscyplinarnych, przesz?ych post?powań s?dowych i regulacyjnych oraz inne informacje zwi?zane z analiz? due diligence.

  Firma Gilead przetwarza Państwa Dane osobowe w toku swojej normalnej dzia?alno?ci i w celach zwi?zanych z realizacj? swoich interesów wewn?trznych, na przyk?ad:

  • nawi?zanie i utrzymywanie kontaktów z Państwem;
  • w przypadku gdy wnioskowali Państwo o udzia? w badaniu klinicznym firmy Gilead lub jednego z partnerów firmy Gilead;
  • w ramach systemów zarz?dzania chorobami, edukacji lub wspierania decyzji zwi?zanych z wykorzystaniem produktów lub Us?ug firmy Gilead;
  • w przypadku gdy wnioskowali Państwo o us?ug? firmy Gilead: pomoc w wype?nianiu wniosku, ocena kwalifikowalno?ci do korzystania z takiej us?ugi, przetwarzanie i ?wiadczenie us?ugi, jak równie? we wszelkich stosownych przypadkach odnawiania tej us?ugi;
  • odpowiadanie na pytania dotycz?ce wniosków, badań i innych Us?ug;
  • przedstawianie propozycji dotycz?cych przysz?ych potrzeb;
  • umo?liwienie naszym spó?kom stowarzyszonym powiadamianie Państwa o niektórych produktach lub Us?ugach oferowanych przez nasze spó?ki stowarzyszone;
  • przetwarzanie transakcji za po?rednictwem us?ugodawców;
  • spe?nianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania;
  • prowadzenie badań oraz badań dodatkowych dotycz?cych naszych produktów i Us?ug;
  • ochrona przed nadu?yciami finansowymi, dzia?aniami podejrzanymi lub innymi dzia?aniami niezgodnymi z prawem;
  • sporz?dzanie statystyk do analizy naszych o?rodków i naszej dzia?alno?ci.

  Firma Gilead przetwarza Dane osobowe, je?li posiada ku temu podstaw? prawn?.  Podstawy prawne istniej? wtedy, gdy:

  • przekazanie lub przetwarzanie danych jest przeprowadzane w uzasadnionym interesie Gilead w celu zapewnienia Państwu dost?pu do naszych Us?ug i programów;
  • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne do wykonania umowy mi?dzy Państwem a firm? Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym);
  • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie mi?dzy firm? Gilead (lub jej podmiotem stowarzyszonym) a osob? trzeci?;
  • przekazanie lub przetwarzanie danych jest niezb?dne lub prawnie wymagane z wa?nych wzgl?dów interesu publicznego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony Państwa kluczowych interesów;
  • przekazanie lub przetwarzanie danych jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa;
  • za Państwa zgod?.

  Wewn?trz naszej grupy firm

  W normalnym trybie ?wiadczenia Us?ug dla naszych klientów Dane osobowe mog? by? udost?pniane w ramach firmy Gilead i jej podmiotów stowarzyszonych do celów badawczych i statystycznych, bezpieczeństwa i skuteczno?ci leków, post?powania z chorobami, zarz?dzania systemami oraz zapobiegania lub wykrywania przest?pczo?ci b?d? do innych celów wskazanych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.

  Naszym dostawcom us?ug

  Mo?emy anga?owa? inne firmy i osoby fizyczne w celu ?wiadczenia Us?ug w naszym imieniu oraz wspó?pracowa? z innymi firmami i osobami fizycznymi w zwi?zku z konkretnymi produktami lub Us?ugami. Dostawcami us?ug s? na przyk?ad firmy zajmuj?ce si? analiz? danych, spó?ki zajmuj?ce si? przetwarzaniem kart kredytowych, dostawcy us?ug obs?ugi i wsparcia klienta, dostawcy us?ug e-mail i SMS, firmy zajmuj?ce si? hostingiem i tworzeniem witryn internetowych oraz firmy zajmuj?ce si? realizacj? zamówień. Do dostawców us?ug nale?? równie? nasi partnerzy promocyjni w odniesieniu do produktów, które opracowujemy i/lub reklamujemy wspólnie z innymi firmami. Niektórzy dostawcy us?ug mog? gromadzi? Dane osobowe w naszym imieniu.

  W zwi?zku z transakcjami biznesowymi

  W miar? rozwoju naszej dzia?alno?ci mo?emy sprzedawa? i nabywa? aktywa.  W takich transakcjach informacje o u?ytkownikach, w tym Dane osobowe, s? zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów przedsi?biorstwa.  Ponadto, w sytuacji gdy firma Gilead lub zasadnicza cz??? jej maj?tku zosta?aby nabyta, Państwa Dane osobowe mog? nale?e? do mienia podlegaj?cego przekazaniu.  Dlatego te? w powy?szych okoliczno?ciach mo?emy ujawni? lub przekaza? Państwa Dane osobowe osobie trzeciej.

  W celu realizacji naszych zobowi?zań prawnych

  Firma Gilead zastrzega sobie prawo do ujawniania, bez Państwa uprzedniej zgody, wszelkich Danych osobowych na temat Państwa lub korzystania przez Państwa z Us?ug, je?eli firma Gilead uwa?a w dobrej wierze, ?e takie dzia?anie jest niezb?dne: (a) do ochrony i obrony praw, mienia lub bezpieczeństwa firmy Gilead, pracowników lub innych u?ytkowników Us?ug lub ogó?u spo?eczeństwa; (b) do egzekwowania warunków dotycz?cych korzystania z Us?ug; (c) zgodnie z prawnie uzasadnionym wnioskiem w?a?ciwego organu rz?dowego lub w celu zastosowania si? do post?powania s?dowego, nakazu s?dowego lub pisma procesowego; lub (d) do reagowania na zarzuty, ?e jakiekolwiek tre?ci naruszaj? prawa osób trzecich.  Mo?emy równie? ujawnia? Dane osobowe, je?li uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi lub wnioskami organów państwowych.

  Mo?emy równie? w dowolnym celu ujawnia? dane zagregowane lub dane pozbawione elementów pozwalaj?cych na identyfikacj?, które nie b?d? pozwala?y osobom trzecim na identyfikacj? konkretnych osób.

  Zaznaczamy, ?e firma Gilead nie sprzedaje Danych osobowych osobom trzecim.

  Witryny internetowe oraz aplikacje Gilead mog? gromadzi? informacje, które mog? potencjalnie osobi?cie zidentyfikowa? Państwa wizyt? bez aktywnego przesy?ania takich informacji. Niezidentyfikowane informacje mog? by? gromadzone przy u?yciu ró?nych technologii, takich jak pliki cookie i sygnalizatory WWW. Pliki cookie to ma?e pliki tekstowe, które s? przesy?ane na dysk twardy komputera przez witryn? internetow?. Sygna?y nawigacyjne w Internecie (zwane równie? plikami GIF, pikselami lub znacznikami internetowymi) pomagaj? Gilead zrozumie?, w jaki sposób poruszaj? si? Państwo po witrynach Gilead. W ramach korzystania przez Państwa z witryn internetowych Gilead przegl?darka internetowa automatycznie przesy?a na witryny Gilead niektóre z tych informacji, takie jak adres URL odwiedzanej witryny internetowej oraz wersja przegl?darki, z której korzysta Państwa komputer. Technologie gromadzenia pasywnych informacji mog? u?atwi? korzystanie z witryn internetowych Gilead, umo?liwiaj?c Gilead zapewnienie lepszej obs?ugi, dostosowywanie witryn Gilead w oparciu o preferencje konsumentów, kompilowanie statystyk, analizowanie trendów oraz administrowanie i ulepszanie witryn Gilead. Mog? zapobiec Państwo przechowywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przegl?darki, jednak niektóre funkcje witryny internetowej firmy Gilead mog? nie dzia?a? bez u?ycia technologii pasywnego gromadzenia informacji. Informacje zbierane za pomoc? tych technologii nie mog? s?u?y? do identyfikacji u?ytkownika bez dodatkowych danych.

  Niektórzy partnerzy biznesowi firmy Gilead, z którymi Gilead podpisuje kontrakty na ?wiadczenie Us?ug (np. dostawcy witryn internetowych) mog? u?ywa? swoich plików cookie w witrynach i aplikacjach Gilead. Chocia? Gilead mo?e nie mie? bezpo?redniego dost?pu do takich plików cookie ani ich nie kontrolowa?, niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci reguluje u?ycie plików cookie przez Gilead i takich partnerów biznesowych w witrynach i aplikacjach Gilead. Gilead mo?e równie? zezwala? firmom oferuj?cym media spo?eczno?ciowe (np. Facebook) na umieszczanie „wid?etów” w witrynach Gilead. Te narz?dzia firm zewn?trznych mog? by? równie? u?ywane do ?ledzenia u?ytkowników na stronach internetowych. Przyk?adowo dopóki s? Państwo zalogowani na Facebooku, za ka?dym razem, gdy trafi? Państwo na stron? z wid?etem Facebook, Facebook b?dzie wiedzia?, ?e s? Państwo na tej stronie. Gilead nie kontroluje praktyk ochrony prywatno?ci tych stron trzecich.

  Niektóre przegl?darki internetowe umo?liwiaj? ograniczenie lub wy??czenie korzystania z technologii ?ledzenia, które zbieraj? niezidentyfikowane informacje, dzi?ki w??czeniu ustawienia „Nie ?led?” („DNT”). Obecnie nie odpowiadamy na sygna?y DNT.

  Firma Gilead mo?e oferowa? aplikacje, programy specjalne, badania kliniczne, dzia?ania, wydarzenia lub promocje („Programy”) obj?te unikatowymi lub dodatkowymi szczegó?owymi warunkami, powiadomieniami o ochronie prywatno?ci i/lub formularzami zgody, które wyja?niaj?, w jaki sposób dostarczane przez Państwa informacje b?d? przetwarzane w zwi?zku z Programami. Niektóre Programy mog? obejmowa? mechanizmy, które u?atwi? Państwu sfinansowanie zakupu leków.  W razie potrzeby mo?emy dostarczy? dodatkowe warunki. Przed przyst?pieniem do Programów lub wej?ciem z nimi w interakcj? powinni Państwo zapozna? si? z konkretnymi warunkami maj?cymi zastosowanie do danego Programu.

  W przypadkach, w których firma Gilead opiera si? na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie Danych osobowych, mo?liwo?? wyra?enia zgody zostanie zapewniona przed zebraniem stosownych Danych osobowych.  Mog? Państwo udzieli? zgody za po?rednictwem upowa?nionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent lub pe?nomocnik. W przypadkach, w których firma Gilead dzia?a na podstawie Państwa zgody, b?d? Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

  Firma Gilead posiada serwery oraz inne urz?dzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, UE i Azji. Firma Gilead mo?e przekazywa? Dane Osobowe poza kraj pochodzenia w celach i w sposób okre?lony w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci, w tym w celu przetwarzania i przechowywania przez us?ugodawców i podmioty stowarzyszone w zwi?zku z tymi celami.  We wszystkich sytuacjach firma Gilead podejmie wszelkie nale?yte kroki, aby zapewni? ochron? Państwa prywatno?ci.  Takie kroki obejmuj? mi?dzy innymi: wdra?anie kontroli w zakresie prywatno?ci, bezpieczeństwa i umów oraz kroki okre?lone w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci zgodnie z wymogami obowi?zuj?cego prawa. 

  W zakresie, w jakim Dane osobowe s? wysy?ane poza granice kraju danej osoby fizycznej, podlegaj? one przepisom prawa kraju, w którym s? przechowywane, i mog? podlega? ujawnieniu organom państwowym, s?dom, organom ?cigania lub organom regulacyjnym tego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju i zgodnie z Zasadami.

  Firma Gilead stara si? uzyskiwa? od us?ugodawców i podmiotów stowarzyszonych zapewnienie, ?e b?d? chroni? Dane osobowe zgodnie z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci.  Przyk?adem odpowiednich zapewnień, które mog? by? udzielone przez us?ugodawców i podmioty stowarzyszone, jest zobowi?zanie umowne, ?e zapewni? oni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany w zasadach prywatno?ci firmy Gilead okre?lonych w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.  Je?eli firma Gilead b?dzie mia?a informacje ?wiadcz?ce o tym, ?e us?ugodawca lub podmiot stowarzyszony wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci, firma Gilead podejmie stosowne kroki w celu uniemo?liwienia lub powstrzymania wykorzystania lub ujawnienia. 

  Firma Gilead przestrzega zasad ramowych Tarczy Prywatno?ci UE-USA oraz Tarczy Prywatno?ci Szwajcaria-USA (Tarcza Prywatno?ci) okre?lonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub Szwajcarii oraz maj?cych zastosowanie do Stanów Zjednoczonych na podstawie Tarczy Prywatno?ci.  Firma Gilead posiada certyfikat Departamentu Handlu potwierdzaj?cy, ?e przestrzega ona Zasad Tarczy Prywatno?ci w odniesieniu do takich informacji.  W przypadku sprzeczno?ci mi?dzy postanowieniami niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci a Zasadami Tarczy Prywatno?ci Zasady Tarczy Prywatno?ci maj? znaczenie nadrz?dne.  Je?li chc? Państwo dowiedzie? si? wi?cej na temat programu Tarcza Prywatno?ci i zobaczy? nasz certyfikat, prosimy odwiedzi? stron? https://www.privacyshield.gov/.

  Firma Gilead wdro?y?a odpowiednie fizyczne, techniczne i zarz?dcze ?rodki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed nieupowa?nionym dost?pem, ujawnieniem, zmian? i zniszczeniem.  ?rodki te mog? obejmowa? mi?dzy innymi: szyfrowanie komunikacji za pomoc? protoko?u SSL, szyfrowanie informacji w trakcie ich przechowywania, zapory sieciowe, kontrole dost?pu, rozdzielenie obowi?zków i podobne protoko?y bezpieczeństwa.

  Firma Gilead szkoli swoich pracowników w zakresie znaczenia prywatno?ci oraz w?a?ciwego i bezpiecznego post?powania z Danymi osobowymi i zarz?dzania nimi.  Dane osobowe przetwarzane przez agentów lub spó?ki, z którymi firma Gilead mo?e realizowa? wspólne programy, podlegaj? niniejszemu O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci oraz Zasadom.

  Zaznaczamy, ?e nie mo?na zagwarantowa? poufno?ci Danych osobowych przesy?anych przez Internet. Gilead zaleca zachowanie ostro?no?ci przy przesy?aniu Danych osobowych przez Internet. Gilead nie mo?e ca?kowicie zagwarantowa?, ?e nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskaj? dost?pu do Państwa Danych osobowych; w zwi?zku z tym, przesy?aj?c Dane osobowe do Gilead przez Internet, nale?y rozwa?y? zarówno korzy?ci, jak i ryzyko.

  Firma Gilead b?dzie wykorzystywa? Dane osobowe wy??cznie w sposób zgodny z celami, dla których zosta?y zebrane lub na które dana osoba wyrazi?a zgod?.  Firma Gilead wdro?y odpowiednie ?rodki w celu zagwarantowania, ?e Dane osobowe s? odpowiednie do ich zamierzonego celu, dok?adne, kompletne i aktualne.  Firma Gilead b?dzie przechowywa? Dane osobowe jedynie przez okres, przez jaki jest to konieczne do realizacji celów, dla których zosta?y one zebrane, z zastrze?eniem obowi?zuj?cych okresów zatrzymywania danych na?o?onych na firm? Gilead na mocy obowi?zuj?cego prawa. Mo?e to oznacza?, ?e Państwa Dane osobowe b?d? przechowywane przez firm? Gilead przez wiele lat, w zale?no?ci od celu i potrzeby przetwarzania tych danych. Aby uzyska? wi?cej informacji na temat obowi?zuj?cych w firmie Gilead okresów zatrzymywania Danych osobowych, prosimy skorzysta? ze znajduj?cego si? poni?ej punktu dotycz?cego danych kontaktowych.

  Mog? przys?ugiwa? Państwu pewne prawa i wybory dotycz?ce przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych.  W zale?no?ci od Państwa jurysdykcji stosowne przepisy mog? gwarantowa? Państwu dodatkowe prawa konsumenta, w tym:

  • prawo do poznania kategorii danych i/lub konkretnych dotycz?cych Państwa Danych osobowych, które gromadzimy, w tym informacji o tym, czy Państwa Dane osobowe s? sprzedawane lub ujawniane, oraz komu udost?pniono Państwa Dane osobowe;
  • prawo dost?pu do kopii dotycz?cych Państwa Danych osobowych, które przechowujemy;
  • prawo do za??dania usuni?cia dotycz?cych Państwa Danych osobowych;
  • prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w Państwa Danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec okre?lonych sposobów przetwarzania Państwa Danych osobowych.

  Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa to?samo?ci w zwi?zku z wszelkimi wnioskami dotycz?cymi Danych osobowych, aby zapewni?, ?e dostarczamy przechowywane przez nas informacje osobom, których informacje te dotycz? i umo?liwiamy korzystanie z praw zwi?zanych z tymi informacjami wy??cznie takim osobom lub ich upowa?nionym przedstawicielom.  Je?li s? Państwo upowa?nionymi przedstawicielami sk?adaj?cymi wniosek w imieniu konsumenta, mo?emy wymaga? dodatkowych informacji w celu zweryfikowania, czy s? Państwo upowa?nieni do z?o?enia takiego wniosku. Mo?e to obejmowa? uzyskanie pisemnego upowa?nienia i dowodu potwierdzaj?cego, ?e s? Państwo upowa?nieni do z?o?enia wniosku. 

  Firma Gilead mo?e nie by? w stanie spe?ni? ??dania, je?eli Dane osobowe zosta?y zniszczone, usuni?te lub poddane anonimizacji zgodnie ze zobowi?zaniami i praktykami firmy Gilead dotycz?cymi przechowywania dokumentów.  Je?eli firma Gilead nie b?dzie mog?a zapewni? osobie fizycznej dost?pu do jej Danych osobowych, do?o?y wszelkich starań, aby udzieli? tej osobie wyja?nień, z zastrze?eniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

  Je?li chc? Państwo z?o?y? wniosek, prosimy o kontakt z nami:

  za po?rednictwem naszego portalu internetowego w przypadku:

  Mieszkańców EOG

  Mieszkańców USA i innych krajów
     
  poczt? elektroniczn? na adres privacy@gilead.com

  telefonicznie pod numerem +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232)

  poczt? tradycyjn? na adres:

  Gilead Sciences, Inc.
  Do r?k: Dzia? ds. prywatno?ci
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404
  USA

  Aby u?atwi? nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, wszelkie wiadomo?ci do firmy Gilead winny zawiera? imi?, nazwisko i dane kontaktowe wysy?aj?cego (takie jak adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny) oraz szczegó?owe uzasadnienie ??dania. Ponadto korespondencja dotycz?ca witryn internetowych firmy Gilead powinna obejmowa?, w stosownych przypadkach, adres e-mail u?yty do rejestracji oraz adres witryny internetowej Gilead, za po?rednictwem której przekazano Dane osobowe (np. www.4r0i.icu). ??dania sk?adane w wiadomo?ci e-mail dotycz?ce usuni?cia, zmiany lub poprawienia Danych osobowych winny zawiera? dopisek „??danie usuni?cia” lub „??danie zmiany/poprawienia”, w zale?no?ci od sytuacji, w tytule wiadomo?ci e-mail. Firma Gilead do?o?y wszelkich starań, aby odpowiedzie? na wszystkie uzasadnione ??dania w odpowiednim czasie, a w ka?dym razie w terminach okre?lonych przez obowi?zuj?ce prawo lokalne. Je?li maj? Państwo pytania lub skargi dotycz?ce naszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci lub praktyk, prosimy skontaktowa? si? z nami pod adresem privacy@gilead.com lub pisz?c na adres pocztowy podany powy?ej.

  Nie ograniczymy ani nie odmówimy Państwu dost?pu do naszych Us?ug ze wzgl?du na dokonane przez Państwa wybory i z?o?one wnioski dotycz?ce Danych osobowych.  Uwaga: niektóre wybory mog? mie? wp?yw na nasz? zdolno?? ?wiadczenia Us?ug.    

  Mog? Państwo zrezygnowa? z otrzymywania naszych marketingowych wiadomo?ci e-mail w dowolnym momencie, post?puj?c zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomo?ciach. Wszelkie wnioski dotycz?ce rezygnacji z otrzymywania komunikatów od Gilead w przysz?o?ci lub rezygnacji z uczestnictwa w okre?lonym programie Gilead nale?y kierowa? do Gilead za pomoc? metod kontaktu okre?lonych powy?ej

  ?adne witryny internetowe Gilead nie s? przeznaczone do gromadzenia lub wykorzystywania jakichkolwiek Danych osobowych dotycz?cych dzieci („dzieci” to osoby, które nie osi?gn??y pe?noletno?ci w jurysdykcjach odpowiednich dla miejsca ich zamieszkania). Gilead ?wiadomie nie pozwala dzieciom zamawia? produktów Gilead, komunikowa? si? z Gilead ani korzysta? z Us?ug online Gilead. Je?li podejrzewaj? Państwo, ?e dziecko, którego s? Państwo rodzicami lub opiekunami prawnymi, przekaza?o nam Dane osobowe, prosimy skontaktowa? si? z Gilead, korzystaj?c z jednej z metod okre?lonych w niniejszym dokumencie. Firma b?dzie wspó?pracowa? z Państwem w celu rozwi?zania tego problemu.

  Mo?emy udost?pnia? ??cza do innych witryn internetowych, us?ug i aplikacji, które nie s? przez nas obs?ugiwane lub kontrolowane („Us?ugi stron trzecich”).  Niniejsze O?wiadczenie o ochronie prywatno?ci nie ma zastosowania do Us?ug stron trzecich. Cho? staramy si? u?atwia? dost?p wy??cznie do tych Us?ug stron trzecich, które szanuj? Państwa prywatno?? w takim samym stopniu jak my, nie mo?emy bra? odpowiedzialno?ci za tre?ci, polityki prywatno?ci ani praktyki takich Us?ug stron trzecich. Zach?camy do zapoznania si? z praktykami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci ka?dej Us?ugi strony trzeciej i zrozumienia ich przed przekazaniem za po?rednictwem takiej us?ugi jakichkolwiek informacji. Państwa interakcje z takimi funkcjami podlegaj? polityce prywatno?ci Us?ugi strony trzeciej, która zapewnia dan? funkcj?.

  Skargi osób fizycznych

  Osoby fizyczne mog? skontaktowa? si? z firm? Gilead w sprawie skarg dotycz?cych gromadzenia, przetwarzania i przekazywania ich Danych osobowych, wype?niaj?c Formularz zapytania na temat prywatno?ci firmy Gilead oraz wysy?aj?c go poczt? e-mail na adres privacy@gilead.com. Firma Gilead niezw?ocznie zbada i odpowie na skargi w terminie 45 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.  Gilead podejmie prób? rozstrzygni?cia skarg zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci oraz z Zasadami.

  Firma b?dzie przeprowadza? okresowe audyty zgodno?ci swoich praktyk w zakresie prywatno?ci w celu weryfikacji przestrzegania niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci.

  Mechanizm niezale?nego odwo?ania

  Je?eli maj? Państwo nierozstrzygni?te w?tpliwo?ci dotycz?ce prywatno?ci lub wykorzystania danych, którymi nie zaj?li?my si? w satysfakcjonuj?cy sposób, prosimy o kontakt z naszym zewn?trznym dostawc? us?ug w zakresie rozstrzygania sporów, z siedzib? w USA (us?uga bezp?atna), TRUSTe, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  Wi???cy arbitra?

  Je?eli nie b?d? Państwo w stanie w pe?ni rozstrzygn?? skargi za pomoc? powy?szych mechanizmów, jako ostatecznego ?rodka mog? Państwo u?y? wi???cego arbitra?u.  Aby skorzysta? z tej opcji arbitra?u, nale?y przed wniesieniem skargi arbitra?owej podj?? nast?puj?ce kroki: (1) zg?osi? zarzucane naruszenie bezpo?rednio firmie Gilead i da? nam mo?liwo?? udzielenia odpowiedzi w terminie 45 dni; (2) skorzysta? z mechanizmu niezale?nego odwo?ania, w tym przypadku za po?rednictwem TRUSTe, co jest dla Państwa us?ug? bezp?atn?; oraz (3) zg?osi? t? kwesti? za po?rednictwem swojego Organu Ochrony Danych do Departamentu Handlu i umo?liwi? Departamentowi Handlu do?o?enie wszelkich starań w celu rozwi?zania tej kwestii.Nie mo?na skorzysta? z tej opcji arbitra?u, je?eli to samo zarzucane naruszenie (1) podlega?o ju? wcze?niej wi???cemu arbitra?owi; (2) by?o przedmiotem prawomocnego wyroku wydanego w post?powaniu s?dowym, w którym byli Państwo stron?; lub (3) zosta?o wcze?niej rozstrzygni?te przez Państwa i nas.  Ponadto nie mog? Państwo skorzysta? z tej mo?liwo?ci, je?eli Organ Ochrony Danych kraju Państwa zamieszkania ma kompetencje do rozstrzygni?cia Państwa skargi.

  Mog? Państwo zainicjowa? wi???cy arbitra?, z zastrze?eniem powy?szego postanowienia dotycz?cego wymogów, dostarczaj?c organizacji „Powiadomienie”.  W Powiadomieniu nale?y uj?? podsumowanie kroków podj?tych w celu rozstrzygni?cia roszczenia, opis zarzucanego naruszenia oraz, wed?ug wyboru danej osoby, wszelkie dokumenty i materia?y potwierdzaj?ce lub omówienie przepisów prawa dotycz?cych domniemanego roszczenia.  Wi?cej informacji na temat korzystania z arbitra?u na zasadach Ram Tarczy Prywatno?ci mo?na znale?? na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  Co wi?cej, z wi???cego arbitra?u mo?na skorzysta? wy??cznie w celu zagwarantowania, ?e firma Gilead przestrzega praktyk dotycz?cych post?powania z danymi uj?tymi w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.  Na mocy niniejszego punktu nie s? dost?pne ?adne inne ?rodki prawne w drodze arbitra?u.

  Wszelkie pytania lub w?tpliwo?ci dotycz?ce zarz?dzania Danymi osobowymi przez firm? Gilead lub dotycz?ce odwo?ania zgody na zbieranie, przetwarzanie, przekazywanie lub ujawnianie Państwa Danych osobowych nale?y kierowa? na adres privacy@gilead.com.

  Wszelkie wnioski o rezygnacj? z otrzymywania komunikatów od firmy Gilead w przysz?o?ci lub o rezygnacj? z udzia?u w konkretnym programie firmy Gilead nale?y kierowa? do firmy Gilead poprzez nasze portale internetowe, poczt? e-mail na adres privacy@gilead.com lub telefonicznie pod numer +1 (833) GILEAD2 (+1 (833) 445-3232).
  Ewentualnie mo?na wys?a? list na poni?szy adres:

  Gilead Sciences, Inc.
  Do r?k: Dzia? ds. prywatno?ci
  333 Lakeside Drive
  Foster City, CA 94404
  USA

  Firma Gilead zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian do niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci w celu odzwierciedlenia post?pu technologicznego oraz zmian prawnych i regulacyjnych, a tak?e praktyk biznesowych firmy Gilead, z zastrze?eniem obowi?zuj?cego prawa.  Je?eli firma Gilead zmieni swoje praktyki w zakresie prywatno?ci, zaktualizowana wersja niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci b?dzie odzwierciedla?a te zmiany.  Firma Gilead powiadomi o tych zmianach, aktualizuj?c dat? wej?cia w ?ycie wskazan? w niniejszym O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.  Państwa obowi?zkiem jest cz?ste sprawdzanie niniejszego O?wiadczenia o ochronie prywatno?ci w celu zapoznania si? z wszelkimi zmianami.  Państwa dalsze kontakty z firm? Gilead w zakresie dzia?ań uj?tych powy?ej b?d? podlega? obowi?zuj?cemu w danym czasie O?wiadczeniu o ochronie prywatno?ci.

  W przypadku osób b?d?cych obywatelami UE lub uzyskuj?cych dost?p do witryn Gilead na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oprócz powy?szych postanowień zastosowanie mo?e mie? niniejszy Dodatek.

  Państwa Dane osobowe mog? by? przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi powy?ej celami. Firma Gilead wdro?y stosowne ?rodki umowne (w tym swój certyfikat Tarczy Prywatno?ci i standardowe klauzule ochrony danych, których egzemplarz mo?na uzyska?, kontaktuj?c si? z privacy@gilead.com), aby zagwarantowa?, ?e odpowiednie spó?ki Gilead i osoby trzecie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewni? odpowiedni stopień ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z niniejszym O?wiadczeniem o ochronie prywatno?ci i wymogami prawnymi.

  Do przetwarzania Danych osobowych dotycz?cych Europejskiego Obszaru Gospodarczego firma Gilead wyznaczy?a inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem europejskich przepisów dotycz?cych ochrony danych, z którym mo?na si? skontaktowa? pod adresem dpo@gilead.com w przypadku pytań lub w?tpliwo?ci dotycz?cych przetwarzania swoich Danych osobowych. 

  Je?eli przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez firm? Gilead jest uj?te w przepisach UE, mog? Państwo tak?e z?o?y? skarg? do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania.  Nazw? i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego mo?na znale?? na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

  Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2019 r.

  2019国产视频区